Lista wydarzeń
Program Zebrania Walnego.

1.Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2.Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
3.Przyjęcie sprawozdania z działalności sportowej i merytorycznej za 2018 r.
4.Przyjęcie bilansu zysków i strat za 2018 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
    oraz trybu jej uiszczania.
6.Sprawy różne.

Tomasz Borecki - Prezes AKL Ursynów.

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności klubu  
 za 2018 rok dostępne w siedzibie klubu.